Quy luật đọc từ [voucher]

Kiến thức Ngày đăng: 09/06/2022
Quy luật đọc từ voucher
Có rất ít bạn đọc chính xác từ này.
Thường thì các bạn đọc là [vâu chờ], [vót chờ]
 
Thực tế từ này được đọc là /vau.tʃə/ minh hoạ âm thanh tiếng Việt đọc là [vao. chờ]
 
Một điều đáng chú ý là hầu như mọi người không nghĩ mình đang đọc sai từ này. Vì ai cũng đọc sai giống nhau.
 
Grilla Books xin gửi tới bạn quy tắc đọc từ này và nhiều từ khác tương tự như sau:
 
1. Từ chưa [ou] thì trọng âm vào [ou]. Bạn phải biết trọng âm của một từ trước khi đọc nó.
 
2. [ou + phụ âm (trừ r)] thì [ou] phiên âm là /au/. Minh hoạ cách đọc bình dân tiếng Việt là [ao]
 
3. [ch] là phụ âm và phiên âm là /tʃ/. Đọc theo cách đọc bình dân tiếng Việt là [chờ] (nhớ tròn môi và bật hơi)
 
4. [e] là âm không nhấn trọng âm phiên âm là /ə/. Khi đọc nhớ thêm dấu huyền /ə/
 
Từ này đọc chính xác là
/'vou.tʃə/ [váo.chờ]
 
Có khoảng 4.000 từ tiếng Anh ở trong quy luật này
Bảng dưới đây là những từ minh hoạ
 

1

2

3

4

about

/əˈbaʊt/

account

/əˈkaʊnt/

council

/ˈkaʊn.səl/

surround

/səˈraʊnd/

arousal

/əˈraʊ.zəl/

counsel

/ˈkaʊn.səl/

denounce

/dɪˈnaʊns/

thousand

/ˈθaʊ.zənd/

boundary

/ˈbaʊn.də.ri/

encounter

/ɪnˈkaʊn.tə/

trouser

/ˈtraʊ.zə/

voucher

/ˈvaʊ.ʧə/

cloudy

/ˈklaʊ.di/

profound

/prəˈfaʊnd/

propound

/prəˈpaʊnd/

surmount

/səˈmaʊnt/

confound

/kənˈfaʊnd/

pronounce

/prəˈnaʊns/

rebound

/rɪˈbaʊnd/

resound

/rɪˈzaʊnd/

Tham khảo thêm những sản phẩm ở Grilla

Xem thêm
Xem thêm
Tags:


Bình luận (0)

Danh mục Blog

Blog mới

Gọi điện
Zalo
Youtube
Tư vấn cho tôi